مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع برای تبدیل LOB به NCLOB به کار می‌رود.
دستور
تابع  TO_NCLOB به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TO_NCLOB( expression )
.
مثال
مثال‌های عددی از خروجی تابع TO_NCLOB را مشاهده می‌کنیم:
1
2
select TO_NCLOB(lob_column)
from suppliers;