توضیحات
این تابع مقدار LOB از یک national character set را به character set دیتابیس تبدیل می‌کند.
دستور
تابع TO_CLOB به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TO_CLOB( expression )
.  
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع TO_CLOB را مشاهده می‌کنیم:
1
2
select TO_CLOB(nclob_column)
from suppliers;