مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

می‌توان به یوزری برای انجام کارهای مختلف بر روی آبجکت grant یا revoke به معنی دسترسی یا منع دسترسی انجام کارهایی را داد.

دستور

با دستور زیر می‌توان grant برای انجام کاری را داد:

1
GRANT privileges ON object TO user;

با دستور زیر می‌توان revoke برای منع انجام کاری را داد:

1
REVOKE privileges ON object FROM user;

برای دستورات زیر می توان دستور grant/revoke صادر کرد:

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFRENCES, ALTER, INDEX, ALL

 


مثال

در ادامه مثال‌هایی از grant/revoke را مشاهده می‌کنید:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON suppliers TO smithj;
 
GRANT ALL ON suppliers TO smithj;
 
GRANT SELECT ON suppliers TO public;
 
REVOKE DELETE ON suppliers FROM anderson;
 
REVOKE ALL ON suppliers FROM anderson;
 
REVOKE ALL ON suppliers FROM public;