مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

این تابع یک عدد یا تاریخ را به مقدار رشته آن تبدیل می‌کند.

دستور

تابع TO_CHARبه صورت زیر نوشته می‌شود:

1
TO_CHAR( value [, format_mask] [, nls_language] )

.
format_mask: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده فرمتی است که مقدار به رشته تبدیل شود.
nls_language: گزینه‌ای اختیاری است، نشان‌دهنده نوع nls_lang است.

 


مثال

مثال‌های عددی از خروجی تابع TO_CHAR را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TO_CHAR(1210.73, '9999.9')
Result: ' 1210.7'
 
TO_CHAR(-1210.73, '9999.9')
Result: '-1210.7'
 
TO_CHAR(1210.73, '9,999.99')
Result: ' 1,210.73'
 
TO_CHAR(1210.73, '$9,999.00')
Result: ' $1,210.73'
 
TO_CHAR(21, '000099')
Result: ' 000021'

مثال

مثال‌های تاریخی از خروجی تابع  TO_CHAR را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TO_CHAR(sysdate, 'yyyy/mm/dd')
Result: '2003/07/09'
 
TO_CHAR(sysdate, 'Month DD, YYYY')
Result: 'July 09, 2003'
 
TO_CHAR(sysdate, 'FMMonth DD, YYYY')
Result: 'July 9, 2003'
 
TO_CHAR(sysdate, 'MON DDth, YYYY')
Result: 'JUL 09TH, 2003'
 
TO_CHAR(sysdate, 'FMMON DDth, YYYY')
Result: 'JUL 9TH, 2003'
 
TO_CHAR(sysdate, 'FMMon ddth, YYYY')
Result: 'Jul 9th, 2003'