مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

این تابع مقدار عددی را به هزادسیمال آن تبدیل می‌کند.

دستور

تابع RAWTOHEX به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
RAWTOHEX( raw )

.

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع RAWTOHEX را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DECLARE
a varchar2(8);
BEGIN
   a := rawtohex('AB');
   dbms_output.put_line(a);
   SELECT RAWTOHEX('AB') INTO a FROM dual;
   dbms_output.put_line(a);
END;
AB
4142