مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مقدار را به تعداد سال تبدیل می‌کند.
دستور
تابع numtoyminterval به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NUMTOYMINTERVAL( number, expression )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع numtoyminterval را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
NUMTOYMINTERVAL(100000000, 'MONTH')
Result: '+0083'
NUMTOYMINTERVAL(100000, 'YEAR')
Result: '+0001'