مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مقدار را به تعداد روز تبدیل می‌کند.
دستور
تابع numtodsinterval به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NUMTODSINTERVAL( number, expression )
. Expression: این متغیر مشخص کننده نوع number است که می‌تواند day، hour، minuteیا second باشد.  
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع numtodsinterval را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NUMTODSINTERVAL(150, 'DAY')
Result: '+000000150'
NUMTODSINTERVAL(1500, 'HOUR')
Result: '+000000062'
NUMTODSINTERVAL(15000, 'MINUTE')
Result: '+000000010'
NUMTODSINTERVAL(150000, 'SECOND')
Result: '+000000001'