مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع یک عدد هگزادسیمال را به مقدار خام آن تبدیل می‌کند.
دستور
تابع HEXTOROW به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
HEXTORAW( char )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع HEXTOROW را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
HEXTORAW('45D')
Result: '045D'  (as a raw value)
HEXTORAW('7E')
Result: '7E'    (as a raw value)