مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع یک مقدار TIMESTAMP را به TIMESTAMP و TIMEZONE تبدیل می‌کند.
دستور
تابع FROMTZ به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
FROM_TZ( timestamp_value, time_zone_value )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع FROMTZ را مشاهده می‌کنیم:
1
2
select FROM_TZ(TIMESTAMP '2005-09-11 01:50:42', '5:00')
from dual;
خروجی زیر حاصل می‌شود:
1
2
3
4
11-Sep-05 01.50.42.000000 AM +05:00
select FROM_TZ(TIMESTAMP '2005-09-11 01:50:42', '-7:00')
from dual;
11-Sep-05 01.50.42.000000 AM -07:00