مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

این تابع یک char، varchar2، nvarchar یا nvarchar2 را به rowid تبدیل می‌کند.

دستور

تابع CHARTOROWID به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
CHARTOROWID( value1 )

مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع CHARTOROWID را مشاهده می‌کنیم:

1
2
select * from suppliers
where rowid = CHARTOROWID('AAABoqAADAAAAwPAAA');