مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع یک datatype را به datatype دیگر تبدیل می‌کند.
دستور
تابع CAST به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
CAST ( { expr | ( subquery ) | MULTISET ( subquery ) } AS type_name )

مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع CAST را مشاهده می‌کنیم:
1
2
select CAST( '22-Aug-2003' AS varchar2(30) )
from dual;