مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع یک بردار دودویی را به یک عدد تبدیل می‌کند.
دستور
تابع BIN_TO_NUM به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
BIN_TO_NUM( expr1, expr2, ... expr_n)
. expr1, expr2, … expr_n: اعدادی هستند که 0 و 1 نیستند و بردار دودویی را مشخص می‌کنند.  
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع BIN_TO_NUM را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BIN_TO_NUM(1)
Result: 1
BIN_TO_NUM(1,0)
Result: 2
BIN_TO_NUM(1,1)
Result: 3
BIN_TO_NUM(1,1,1,0)
Result: 14
BIN_TO_NUM(1,1,1,1)
Result: 15