مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

این تابع مقدار LOB از یک national character set را به character set دیتابیس تبدیل می‌کند.

دستور

تابع TO_DATE به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
TO_DATE( string1 [, format_mask] [, nls_language] )

.

format_mask: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده فرمت تاریخ است.

nls_language: گزینه‌ای اختیاری است، nls_lang زبانی که می‌خواهیم تبدیل کنیم را نشان می‌دهد.

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع TO_DATE را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
TO_DATE('2003/07/09', 'yyyy/mm/dd')
Result: date value of July 9, 2003
 
TO_DATE('070903', 'MMDDYY')
Result: date value of July 9, 2003
 
TO_DATE('20020315', 'yyyymmdd')
Result: date value of Mar 15, 200