مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مقدار long یا longrow را به LOB تبدیل می‌کند.
دستور
تابع TO_LOB به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TO_LOB( long_column )
.
مثال
مثال‌های عددی از خروجی تابع TO_LOB را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
insert into companies (lob_column)
select TO_LOB(long_column)
from suppliers;