مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
Loop while حلقه‌ای است که تا زمان برقرار بودن شرط ادامه می‌یابد.
دستور
دستور برای While Loop به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
4
WHILE condition
LOOP
   {...statements...}
END LOOP;
Condition: شرطی است که برای اجرای حلقه لازم است. statements: دستوری است که در صورت اجرای حلقه در هر بار اجرا می‌شود.  
مثال
مثال‌هایی از اجرای حلقه:
1
2
3
4
WHILE monthly_value <= 4000
LOOP
   monthly_value := daily_value * 31;
END LOOP;