مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
دستور GOTO این امکان را می‌دهد تا بعد از اجرای این دستور به قسمتی از کد که لیبل گذاری شده است برود.
دستور
دستور Goto شامل دو بخش است دستور goto و قسمت لیبل گذاری شده:
1
2
3
4
5
6
GOTO label_name;
.
.
.
<<label_name>>
 {...statements...}
   
مثال
مثالی از استفاده goto را می‌توان مشاهده کرد:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
CREATE OR REPLACE Function FindCourse
   ( name_in IN varchar2 )
   RETURN number
IS
   cnumber number;
   CURSOR c1
   IS
     SELECT MAX(course_number)
     FROM courses_tbl
     WHERE course_name = name_in;
BEGIN
   open c1;
   fetch c1 into cnumber;
   IF c1%notfound then
      GOTO default_number;
   ELSE
      GOTO increment_number;
   END IF;
<<default_number>>
   cnumber := 0;
<<increment_number>>
   cnumber := cnumber + 1;
   close c1;
RETURN cnumber;
END;