مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
در اوراکل Loop این امکان را می‌دهد که قطعه کدی به تعداد نامشخص تکرار شود که شرط پایان اجازه نمی‌‌دهد از قبل بدانیم تعداد تکرار حلقه به چه تعداد است.
دستور
دستور برای Loop به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
LOOP
   {...statements...}
END LOOP;
statements: دستوری است که در صورت اجرای حلقه در هر بار اجرا می‌شود.    
مثال
مثال‌هایی از اجرای حلقه:
1
2
3
4
LOOP
   monthly_value := daily_value * 31;
   EXIT WHEN monthly_value > 4000;
END LOOP;