مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع تمام کاراکترهای مشخص شده از اول یا آخر رشته را حذف می‌کند.
دستور
تابع  TRIM به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TRIM( [ [ LEADING | TRAILING | BOTH ] trim_character FROM ] string1 )
. LEADING: رشته‌ای که می‌خواهد حذف کند را از اول آن حذف می‌کند. TRAILING: رشته‌ای که می‌خواهد حذف کند را از آخر آن حذف می‌کند. BOTH: رشته‌ای که می‌خواهد حذف کند را هم از اول و هم آخر آن حذف می‌کند. trim_character: کاراکتری که می‌خواهد از رشته مورد نظر حذف شود.  
مثال
مثالی از خروجی تابع TRIM را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TRIM('   tech   ')
Result: 'tech'
TRIM(' '  FROM  '   tech   ')
Result: 'tech'
TRIM(LEADING '0' FROM '000123')
Result: '123'
TRIM(TRAILING '1' FROM 'Tech1')
Result: 'Tech'
TRIM(BOTH '1' FROM '123Tech111')
Result: '23Tech'