مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع تمام کاراکترها را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.
دستور
تابع  UPPER به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
UPPER( string1 )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع UPPER را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
UPPER('Tech on the Net')
Result: 'TECH ON THE NET'
UPPER('george burns 123   ')
Result: 'GEORGE BURNS 123   '