مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع تعداد بایت‌ها را در رشته مورد نظر مشخص می‌کند.
دستور
تابع  VSIZE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
VSIZE( expression )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع VSIZE را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
VSIZE('Tech on the net')
Result: 15
VSIZE('Tech on the net ')
Result: 16
VSIZE(null)
Result: <null>
VSIZE('')
Result: <null>
VSIZE(' ')
Result: 1