مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع قدرمطلق است و مقدار مثبت عدد را بر می‌گرداند.
دستور
تابع ABS به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
ABS( number )
. .
مثال
مثالی از خروجی تابع ABS را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ABS(-23)
Result: 23
ABS(-23.6)
Result: 23.6
ABS(-23.65)
Result: 23.65
ABS(23.65)
Result: 23.65
ABS(23.65 * -1)
Result: 23.65