مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع آرک کوسینوس را برمی‌گرداند.
دستور
تابع TRIMبه صورت زیر نوشته می‌شود:
1
ACOS( number )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع ACOS را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
ACOS(0.2)
Result: 1.36943840600457
ACOS(0.35)
Result: 1.21322522314939
ACOS(-0.15)
Result: 1.72136459957158