مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع آرک سینوس را بر می‌گرداند.
دستور
تابع  ASIN به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
ASIN( number )
.
مثال
خروجی تابع ASIN را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
ASIN(0.2)
Result: 0.201357920790331
ASIN(0.35)
Result: 0.35757110364551
ASIN(-0.15)
Result: -0.150568272776686