مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع آرک تانژانت را بر می‌گرداند.
دستور
تابع ATAN به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
ATAN( number )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع ATAN را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
ATAN(0.2)
Result: 0.197395559849881
ATAN(0.35)
Result: 0.336674819386727
ATAN(-0.15)
Result: -0.148889947609497