مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع آرک تانژانت n و m را برمی‌گرداند.
دستور
تابع ATAN2  به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
ATAN2( n, m )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع ATAN را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
ATAN2(0.2, 0.3)
Result: 0.588002603547568
ATAN2(0.35, -0.15)
Result: 1.97568811307998
ATAN2(-0.3, -0.4)
Result: -2.49809154479651