مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع متوسط مقدار مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع  AVG به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
SELECT AVG(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];
.  
مثال
مثالی از خروجی تابع TRIM را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SELECT AVG(salary) AS "Avg Salary"
FROM employees
WHERE salary > 25000;
SELECT AVG(DISTINCT salary) AS "Avg Salary"
FROM employees
WHERE salary > 25000;
SELECT department, AVG(sales) AS "Avg sales"
FROM order_details
GROUP BY department;