مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع کوچک‌ترین عدد صحیح یا عدد برابر مقدار مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع CEIL به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
CEIL( number )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع CEIL را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CEIL(32.65)
Result: 33
CEIL(32.1)
Result: 33
CEIL(32)
Result: 32
CEIL(-32.65)
Result: -32
CEIL(-32)
Result: -32