توضیحات
این تابع این مجموعه‌ای از کاراکترها را با مجموعه‌ای دیگر جایگزین می‌کند.
دستور
تابع TRANSLATE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TRANSLATE( string1, string_to_replace, replacement_string )
. string1: رشته مورد نظر. string_to_replace: رشته‌ای که درون STRING1 به دنبال آن می‌گردیم. replacement_string: رشته‌ای که جایگزین می‌شود درون STRING1.  
مثال
مثالی از خروجی تابع TRANSLATE را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
TRANSLATE('1tech23', '123', '456')
Result: '4tech56'
TRANSLATE('222tech', '2ec', '3it')
Result: '333tith'