مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع این امکان را می‌دهد تا قسمتی رشته مورد نظر را جدا کنیم.
دستور
تابع  SUBSTR  به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
SUBSTR( string, start_position [, length ] )
. string1: رشته مورد نظر. start_position: مکان شروع جدا کردن را نشان می‌دهد. Length: طول رشته‌ای که می‌خواهیم جدا کنیم.  
مثال
مثالی از خروجی تابع SUBSTR را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SUBSTR('This is a test', 6, 2)
Result: 'is'
SUBSTR('This is a test', 6)
Result: 'is a test'
SUBSTR('TechOnTheNet', 1, 4)
Result: 'Tech'
SUBSTR('TechOnTheNet', -3, 3)
Result: 'Net'
SUBSTR('TechOnTheNet', -6, 3)
Result: 'The'
SUBSTR('TechOnTheNet', -8, 2)
Result: 'On'