توضیحات
این تابع مقدار تانژانت هزلولی عدد مورد نظر را برمی‌گرداند.
دستور
تابع TANH به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TANH( n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع TANH را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
TANH(3)
Result: 0.99505475368673
TANH(5.2)
Result: 0.999939136886199
TANH(-5.2)
Result: -0.999939136886199