مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

این تابع تاریخ و زمان را بر اساس فرمتی که به آن می‌دهیم رند می‌کند.

دستور

تابع TRUNC به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
TRUNC ( date [, format ] )

.

Format: نشان‌دهنده نوع رند کردن تاریخ است که انواع آن در جدول زیر آمده است.

.trunc


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع TRUNC را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'YEAR')
Result: '01-JAN-03'
 
TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'Q')
Result: '01-JUL-03'
 
TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'MONTH')
Result: '01-AUG-03'
 
TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'DDD')
Result: '22-AUG-03'
 
TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'DAY')
Result: '17-AUG-03'