مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع یک عدد را برش می‌دهد.
دستور
تابع ADD_MONTHS به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
ADD_MONTHS( date1, number_months )
. number_months: تعداد ماه‌هایی که می‌خواهیم به date1 اضافه کنیم.  
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع ADD_MONTHS را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ADD_MONTHS('01-Aug-03', 3)
Result: '01-Nov-03'
ADD_MONTHS('01-Aug-03', -3)
Result: '01-May-03'
ADD_MONTHS('21-Aug-03', -3)
Result: '21-May-03'
ADD_MONTHS('31-Jan-03', 1)
Result: '28-Feb-03'