مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع تاریخ اکنون را بر می‌گرداند.
دستور
تابع CURRENT_DATE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
CURRENT_DATE
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع CURRENT_DATE را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
ALTER SESSION SET TIME_ZONE = '-7:0';
select CURRENT_DATE
from dual;
select CURRENT_DATE
from dual;