مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع تاریخ و زمان اکنون را بر می‌گرداند.
دستور
تابع CURRENT_DATE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
CURRENT_TIMESTAMP
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع CURRENT_TIMESTAMP را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
select CURRENT_TIMESTAMP
from dual;
10-Sep-05 10.58.24.853421 PM -07:00