مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع timezone دیتابیس را بر می‌گرداند.
دستور
تابع DBTIMEZONE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
DBTIMEZONE
.
مثال
مثالی از خروجی تابع DBTIMEZONE را مشاهده می‌کنیم:
1
2
select DBTIMEZONE
from dual;