مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مقداری را از درون تاریخ بر می‌گرداند.
دستور
تابع EXTRACT به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
4
5
EXTRACT (
{ YEAR | MONTH | DAY | HOUR | MINUTE | SECOND }
| { TIMEZONE_HOUR | TIMEZONE_MINUTE }
| { TIMEZONE_REGION | TIMEZONE_ABBR }
FROM { date_value | interval_value } )
.  
مثال
مثالی از خروجی تابع EXTRACT را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
EXTRACT(YEAR FROM DATE '2003-08-22')
Result: 2003
EXTRACT(MONTH FROM DATE '2003-08-22')
Result: 8
EXTRACT(DAY FROM DATE '2003-08-22')
Result: 22