مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع آخرین روز ماه را بر اساس تاریخ داده شده بر می‌گرداند.
دستور
تابع LAST_DATE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
LAST_DAY( date )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع LAST_DATE را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
LAST_DAY(TO_DATE('2003/03/15', 'yyyy/mm/dd'))
Result: Mar 31, 2003
LAST_DAY(TO_DATE('2003/02/03', 'yyyy/mm/dd'))
Result: Feb 28, 2003
LAST_DAY(TO_DATE('2004/02/03', 'yyyy/mm/dd'))
Result: Feb 29, 2004