مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع آخرین روز ماه را بر اساس تاریخ داده شده بر می‌گرداند.
دستور
تابع LOCALTIMESTAMP به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
<pre>LOCALTIMESTAMP
.
مثال
مثالی از خروجی تابع LOCALTIMESTAMP را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
select LOCALTIMESTAMP
from dual;
10-Sep-05 10.58.24 PM