مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع تعداد ماه‌های میان دو تاریخ را بر می‌گرداند.
دستور
تابع MONTHS_BETWEEN به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
MONTHS_BETWEEN( date1, date2 )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع MONTHS_BETWEEN را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
MONTHS_BETWEEN (TO_DATE ('2003/01/01', 'yyyy/mm/dd'), TO_DATE ('2003/03/14', 'yyyy/mm/dd') )
-2.41935483870968
MONTHS_BETWEEN (TO_DATE ('2003/07/01', 'yyyy/mm/dd'), TO_DATE ('2003/03/14', 'yyyy/mm/dd') )
3.58064516129032