توضیحات
این تابع یک تاریخ را از یک timezone به timezone دیگر تبدیل می‌کند دو تاریخ را بر می‌گرداند.
دستور
تابع NEW_TIME به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NEW_TIME( date, zone1, zone2 )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع NEW_TIME را مشاهده می‌کنیم:
1
2
NEW_TIME (TO_DATE ('2003/11/01 01:45', 'yyyy/mm/dd HH24:MI'), 'AST', 'MST')
'2003/10/31 10:45:00 PM'