مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع اولین تاریخ روز مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع NEXT_DAY به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NEXT_DAY( date, weekday )
weekday: نام روز مورد نظر از هفته  
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع NEXT_DAY را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
NEXT_DAY('01-Aug-03', 'TUESDAY')
Result: '05-Aug-03'
NEXT_DAY('06-Aug-03', 'WEDNESDAY')
Result: '13-Aug-03'
NEXT_DAY('06-Aug-03', 'SUNDAY')
Result: '10-Aug-03'