مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

این تابع تاریخ مورد نظر را رند می‌کند.

دستور

تابع ROUND به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
ROUND( date [, format] )

Format: نشان دهنده نوع رند کردن تاریخ است .


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع ROUND را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'YEAR')
Result: '01-JAN-04'
 
ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'Q')
Result: '01-OCT-03'
 
ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'MONTH')
Result: '01-SEP-03'
 
ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'DDD')
Result: '22-AUG-03'
 
ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'DAY')
Result: '24-AUG-03'