مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع تاریخ سیستمی که دیتابیس بر روی آن نصب است را بر‌ می‌گرداند.
دستور
تابع SYSDATE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
SYSDATE
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع NEXT_DAY را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
SELECT SYSDATE
INTO v_date
FROM dual;