مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع تاریخ و زمان سیستمی که دیتابیس بر روی آن نصب است را بر‌ می‌گرداند.
دستور
تابع SYSDATESTAMP به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
SYSDATESTAMP
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع SYSDATESTAMP را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
SELECT SYSTIMESTAMP
INTO v_time
FROM dual;