مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مقدار تانژانت عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع TAN به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TAN( n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع TAN را مشاهده می‌کنیم: TAN(3) Result: -0.142546543074278 TAN(5.2) Result: -1.88564187751976 TAN(-5.2) Result: 1.88564187751976