توضیحات
این تابع مقدار جمع شده اعداد لیست مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع SUM به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
SELECT SUM(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع SUM را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
SELECT SUM(salary) AS "Total Salary"
FROM employees
WHERE salary > 50000;
SELECT SUM(DISTINCT salary) AS "Total Salary"
FROM employees
WHERE salary > 50000;