مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مقدار باقی‌مانده تقسیم دو عدد را بر می‌گرداند.
دستور
تابع MOD به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
MOD( m, n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع MOD را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MOD(15, 4)
Result: 3
MOD(15, 0)
Result: 15
MOD(11.6, 2)
Result: 1.6
MOD(11.6, 2.1)
Result: 1.1
MOD(-15, 4)
Result: -3
MOD(-15, 0)
Result: -15