مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مقدار مینیمم لیست را بر می‌گرداند.
دستور
تابع MIN به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
SELECT MIN(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع MIN را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
SELECT MIN(salary) AS "Lowest Salary"
FROM employees;
SELECT department, MIN(salary) AS "Lowest salary"
FROM employees
GROUP BY department;