مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مقدار میانه لیست را بر می‌گرداند.
دستور
تابع MEDIAN به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
MEDIAN( expression ) [ OVER ( query partition clause ) ]
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع MEDIAN را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
select MEDIAN(salary)
from employees
where department = 'Marketing';