مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مقدار ماکسیمم لیست را برمی‌گرداند.
دستور
تابع MAX به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
SELECT MAX(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع log را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SELECT MAX(salary) AS "Highest Salary"
FROM employees;
SELECT department, MAX(salary) AS "Highest salary"
FROM employees
GROUP BY department;
SELECT report_name, MAX(report_run_date)
FROM report_history
GROUP BY report_name
SELECT rh.user_name, rh.report_name, rh.report_run_date
FROM report_history rh,
  (SELECT MAX(report_run_date) AS maxdate, report_name
   FROM report_history
   GROUP BY report_name) maxresults
WHERE rh.report_name = maxresults.report_name
AND rh.report_run_date= maxresults.maxdate;